alleTime


Regulamin sklepu

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej  przez Marek Haśnik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PROFIMAR Marek  Haśnik z siedzibą w Tychach za pośrednictwem sklepu internetowego www.alletime.pl (zwanego dalej: „Sklepem  Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Marek Haśnik  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PROFIMAR Marek Haśnik z siedzibą  w Tychach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§ 1 Definicje
  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do  piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na  dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru  określonego w zamówieniu.
  3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje  Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  a) firmę kurierską;
  b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
  4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub  innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,  wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie  Internetowym.
  5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z  Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną  lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z  przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością  gospodarczą lub zawodową.
  7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego  Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez  Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta  Klienta.
  8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez  niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych,  wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login  jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
  9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną  lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje  zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową  i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością  gospodarczą lub zawodową.
  10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w  sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze  wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  12. Sprzedawca - oznacza Marka Haśnika prowadzącego  działalność gospodarczą pod firmą PROFIMAR- Marek Haśnik z siedzibą w Tychach (43-100),  ul. Szkolna 66, NIP: 646-263-18-21, REGON: 240835397 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;  e-mail: sklep@alletime.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu  Internetowego.
  13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony  internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w  domenie www.alletime.pl
  14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę  za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy  sprzedaży.
  15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie  umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych  osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji
  w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i  które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej  postaci.
  16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na  odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
    
  § 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie,  prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony  Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych  na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to  prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a  korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z  Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
  2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było  możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych  przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów  połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające  korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji  co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub  Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki  typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.  Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości  ekranu 1024x768 pikseli.
  3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas  korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez  serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie  plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej  Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia  końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach  końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy  Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego  urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak  spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej  Sklepu.
  4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem  Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w  celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne  jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon,  konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz  aktywnego konta poczty elektronicznej.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym  oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej  Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób  sprzeczny z prawem, Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet  i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z  zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby  nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne,  które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować  programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.  Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w  jakiejkolwiek formie Hasła.
  8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu  Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby  interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja
  1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać  nieodpłatnej Rejestracji.
  2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie  Internetowym.
  3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny  udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać  wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez  wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas  Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
  4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości  zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie  odpowiedniego pola w formularzu.
  5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez  zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku  Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a  także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
  6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w  celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o  świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może  być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego  oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo  przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje  niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w  formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą  chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi  prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta  Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem  Loginu.
    
  § 4 Zamówienia
  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty  Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do  składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
  2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem  Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24  godziny na dobę.
  3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem  telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
  4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej  Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany.  Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO  KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu.  Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu  Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza  zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do  Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę,  jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w  związku z Umową sprzedaży.
  5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do  tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.  Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród  Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką  chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa  sposób Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres  poczty elektronicznej
  albo adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przez Klienta  zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych  Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich  dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową  sprzedaży.
  6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu,  Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty  elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków  Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru  będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o  wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z  Umową sprzedaży.
  7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej,  przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej  Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności:  nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie  Internetowej Sklepu.
  8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w  §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem  poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów  oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też  informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z  tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że  zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej  pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych  przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając  wiadomość  elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób  Dostawy.
  9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty  zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta  adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia wraz z aktualnym  Regulaminem w formie elektronicznej zawierającym również wzór formularz  Odstąpienie od umowy.
  11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na  podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu  zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest  oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej  i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej  warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej  Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub  składania zamówienia adres. 13. Sklep zastrzeba sobie prawo do nie zawierania umowy w przypadku błednie wpisanej ceny towaru na sklepie, ewentualna wpłata zostanie natychmiast zwrócona kupującemu. 

§ 5 Płatności
  1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze  stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i  wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z  Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu  Dostawy i składaniu zamówienia.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku  realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez  Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie  niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany  przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja  zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę  potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę  informacji
  z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
  c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym  przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  d) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym  przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu  Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany  zostanie w biurze Sprzedawcy).
  3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie  Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za  zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
  4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o  którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na  dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o  dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po  bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W  wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,  Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od  umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa
  1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy  sprzedaży bez wad.
  3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie  Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
  4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej  Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2.
  5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej  Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w  wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
  6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na  adres wskazany w formularzu zamówienia.
  7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty  elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez  Sprzedawcę.
  8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty  przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie  stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od  pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
  9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej  przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
  10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,  podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy  pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia  terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania  zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca  skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając  ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia
  1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i  prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę  fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy  sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla  Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to  nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez  sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na  wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez  Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast  wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności  z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby  nadmiernych  kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie  nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i  znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na  jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.  Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć  wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca  może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do  zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta  jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do  zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub  wymiany ponosi Sprzedawca.
  3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany  dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem  koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
  4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie  stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o  usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem  roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego  w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany  Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy  sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą  bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
  5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży,  Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
  6. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację  ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją  Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z  usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.  Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@alletime.pl.  W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.  Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje  reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
    
  § 8 Gwarancja
  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną  przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
  2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i  treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie  14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili  objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy  sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można  złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na  Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz Odstąpienia od Umowy. Do  zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient  może odstąpić od Umowy sprzedaży, wysyłając Sprzedawcy oświadczenie o  odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej  i wysyłając go na e-mail: sklep@alletime.pl. Do zachowania terminu wystarczy  wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza  Klientowi otrzymanie formularza (otrzymanie go drogą mailową).
 
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim  Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,  zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności za zakupiony towar.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do  chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu  odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób  dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez  Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych  przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie  później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do  zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem  tego terminu.
  8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu  Towaru.
  9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym  trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy  na Stronie Internetowej Sklepu.
  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przez wykonanie przelewu na konto bankowe klienta.

Poniżej przedstawiamy wzór formularza z którego możecie Państwo skorzystać
  w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Wystarczy skopiować, wkleić do  edytora tekstowego, wydrukować, wypełnić i przesłać go do nas drogą e-mailową  na sklep@alletime.pl, pocztą tradycyjną na adres PROFIMAR- Marek Haśnik, ul. Szkolna  66, 43-100 Tychy.

Ważne: Nie ma możliwości wykonania zwrotu towaru poprzez wysłanie go "za pobraniem" takie przesyłki nie będą przez nas odbierane. 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

- Adresat: PROFIMAR- Marek Haśnik, ul. Szkolna 66, 43-100 Tychy, sklep@alletime.pl

- Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży  następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………….

- Data otrzymania towaru: ………………………………………………………………….…

- Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………..…

- Adres konsumenta: …………………………………………………………………………..

 

                                                                                   Podpis  konsumenta

§ 10 Usługi nieodpłatne
  1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi  nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Newsletter;
  c) Poleć znajomemu;
  d) Prowadzenie Konta Klienta.
  2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24  godziny na dobę.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,  czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym  poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza  umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
  5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w  każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
  6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój  adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny  udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu  wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą  elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym  potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie  drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w  formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.
  7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres  poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej  informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter  przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali  subskrypcji.
  8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:  informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki  oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej  Newsletter.
  9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a  przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w  każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za  pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
  10. Usługa nieodpłatna Poleć produkt na polega na umożliwieniu przez  Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości  elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem  wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez  funkcję "Poleć produkt na" wypełnia formularz podając swój adres  e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar.  Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie  wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści  za korzystnie z przedmiotowej usługi.
  11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć produkt na, możliwa jest w  każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów  znajomym Klienta.
  12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji  na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi  dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi  modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu  realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
  13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta  Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta  Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia  żądania.
  14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i  usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy  lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień  Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług  nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:  przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne  działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług  nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania  kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług  nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta  Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta  w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy  dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w  ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach  innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień,  świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów  określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie  przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
  3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez  Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym  jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie  Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz  uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania  zamówienia  bez Rejestracji Konta Klienta.
  5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do  ich treści oraz do ich poprawiania.
  6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego  zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może  odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich  należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a  zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i  ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich  starań w celu  zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub  wykorzystaniem.
  8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie  niezbędnym do realizacji Dostawy.
  9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane  osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce  PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe  Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000274399.
    
  § 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
  1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie  usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z  zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem  ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług  drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia  woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego  zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
  3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną  poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty  elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 13 Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami  będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi  odpowiedzialność tylko w  przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych  strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,  zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej  Sklepu.
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony  będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla  rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu  jest prawo polskie.
  4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie  przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach  mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów  Okręgowych.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem  wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który  obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu  wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej  Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego  Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą  elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie,  gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o  tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami  §12.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.