alleTime


Zwroty i reklamacje

ZWROT TOWARU 

 
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy Kupna-Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik 
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas 
 
"alleTime.pl"
PROFIMAR - Marek Haśnik
ul. Szkolna 66 
43-100 Tychy
email: sklep@alletime.pl
telefon: 788633622
 
o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Przykładowy formularz do pobrania poniżej: 

FORMULARZ ZWROTU

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru jak również odpowiadają za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności (za towar oraz najtańszy koszt dostawy widoczny w ofercie podczas zamawiania - kurier 0 zł ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, nie zwracamy przekazem pocztowym gdyż naraża nas to na dodatkowe koszty. 

Nie ma możliwości wykonania zwrotu towaru poprzez wysłanie go "za pobraniem" takie przesyłki nie będą przez nas odbierane. 
Zwrotu dokonujemy tylko w formie przelewu (W przypadku szybkich płatności przelewy24.pl/pauU zwrot natępuje na konto z którego dokonano wpłaty poprzez operatora )
Nie wykonujemy zwrotów przez przekazy pocztowe - zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) przekaz pocztowy to dodatkowe koszty które nie mogą zostać przeniesiona na kupującego.
Ważne - przy płatności kartą płatniczą poprzez szybkie płatności PayU zwot należności zostanie przelany na tą kartę, PayU nie daje innej możliwości zwrotu. 


UWAGA! Zegarki wygrawerowane są produktem indywidualizowanym pod konkretne zamówienie i nie podlegają zwrotowi. 
Jeśli biorą Państwo pod uwagę możliwość zwrotu produktu - prosimy nie zamawiać usługi grawerowania.
 
Zwrot należy przesłać na adres:
 
"alleTime.pl"  
PROFIMAR - Marek Haśnik
ul. Szkolna 66 
43-100 Tychy

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt: sklep@alletime.pl
 
USTAWA
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
Art. 31.
1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsię-biorstwa umowę uważa się za niezawartą.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Art. 32.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Art. 33.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Art. 34.
1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 


Zwrot towaru przez portal allegro: INSTRUKCJA

REKLAMACJA TOWARU:
 
A) GWARANCJA
 
1. Towary oferowane przez naszą firmę objęte są gwarancją sprzedawcy – firmy PROFIMAR lub gwarancją ich producenta.
Warunki gwarancji oraz uszkodzenia objęte/nie objęte bezpłatną naprawą gwarancją są wyszczególnione w załączonej karcie gwarancyjnej. Reklamowany towar proszę dostarczyć do serwisu – odpowiednio zabezpieczony wraz z poniższym formularzem.

formularz reklamacyjny
 
Przed wysłaniem zegarka do reklamacji proszę sprawdzić czy przyczyną jego nieprawidłowego funkcjonowania nie jest rozładowana bateria.
 
Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu, o jej zatwierdzeniu lub odrzuceniu zostaniecie Państwo poinformowani pocztą elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie reklamacja automatycznie zostaje uznana na korzyść kupującego.
 
W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, reklamowany towar należy odebrać w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji.
W przypadku reklamacji uznanej jako nieuzasadniona koszt transportu towaru ponosi klient – po opłaceniu kosztów przesyłki towar zostanie odesłany na podany w formularzu adres.
 
W przypadku uznania reklamacji koszt przesyłki może zostać zwrócony gdy kupujący dostarczy dowód nadania zawierający koszt przesyłki, gdzie nadawcą będzie kupujący, a adresatem firma PROFIMAR - Marek Haśnik. Ponadto kupujący jest zobowiązany do przesłania (w formie papierowej lub elektronicznej) pisma z prośbą o zwrot kosztów przesyłki. W piśmie tym powinna znajdować się informacja na jakiej podstawie żąda się zwrotu pieniędzy (uznanie reklamacji) oraz dane wymagane do zwrotu środków. Koszt przesyłki powinien być zgodny z cennikiem Poczty Polskiej, adekwatny do wartości, wagi i ilości reklamowanego towaru (ekonomiczny list polecony). W przypadku zawyżenia tej wartości zostaną zwrócone koszty zgodne z cennikiem Poczty Polskiej. Dokumenty w sprawie zwrotu kosztów wysyłki proszę przesłać na: sklep@alletime.pl
 
Szczegółowo o sposobie załatwienia reklamacji mówi rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 roku, w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami, obowiązujące od 1 lipca 2002 roku.
 
2. Powyższy punkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 
REKLAMACJĘ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

"alleTime.pl"  
PROFIMAR - Marek Haśnik
ul. Szkolna 66 
43-100 Tychy

 
B) NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ
 
1. W celu dostatecznego informowania swoich konsumentów, w tym punkcie zamieszczamy podstawowe przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 
Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru konsumpcyjnego, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
Jeżeli kupujący, z powodu niezgodności towaru z umową, nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
Kupujący traci uprawnienia przewidziane w poprzednim akapicie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 
C) RĘKOJMIA
Reklamowanie towaru z tytułu rękojmi obowiązuje tylko w transakcjach dwóch przedsiębiorców – w tej sprawie proszę o kontakt na email: sklep@alletime.pl
 
Reklamację/Zwrot obecnie należy przesłać na adres:


"alleTime.pl"  
PROFIMAR - Marek Haśnik
ul. Szkolna 66 
43-100 Tychy