alleTime


Regulamin kart podarunkowych

  
 
Regulamin Kart Podarunkowych
 
 
Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty Podarunkowej, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać wszystkich zasad i warunków niniejszego Regulaminu.
 
Definicje
„Karta” – karta podarunkowa; bon towarowy mający postać karty z danymi (kod) umożliwiającymi identyfikację bonu, opiewający na oznaczoną wartość pieniężną i umożliwiający posiadaczowi zmniejszenie wartości koszyka w sklepie internetowym www.alletime.pl o kwotę podaną na karcie podarunkowej.
„Wydawca” – alleTime PROFIMAR - Marek Haśnik, 43-100 Tychy, szkolna  66
„Nabywca”– osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której Wydawca przekazał Kartę.
„Użytkownik” – każdorazowy posiadacz Karty.
„Saldo Karty”– kwota, na którą Karta opiewa.
„Kod” - jednorazowy kod karty przypisany w momencie zakupu Karty Podarunkowej. Kod podany na Karcie Podarunkowej wpisujemy podczas ostatniego etapu składania zamówienia w sklepie internetowym www.alletime.pl w ten sposób pomniejszamy wartość całego zamówienia o kwotę podaną na Karcie Podarunkowej.
 
Zasady użytkowania Karty podarunkowej
1. Termin ważności Karty upływa po 6 miesiącach od dnia, w którym została aktywowana (zakupiona). Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.
2. Karta traci ważność również w przypadku wykorzystania wartości Karty lub po wykorzystaniu jednorazowego Kodu. Wartość Karty została określona w złotych polskich.
3. Płatności Kartą są akceptowane wyłącznie w sklepie internetowym www.alletime.pl
4. Aktywacja Karty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu przepisów podatkowych.
5. Karta nie podlega wymianie na gotówkę.
6. Warunkiem użytkowania Karty jest aktywacja Karty. Karta zostaje aktywowana w momencie jej zakupu i towarzyszy temu przypisanie do karty jednorazowego kodu. Kod podany na Karcie Podarunkowej wpisujemy podczas ostatniego etapu składania zamówienia w sklepie internetowym www.alletime.pl. W ten sposób pomniejszymy wartość zamówienia o kwotę podaną na Karcie Podarunkowej. Kod jest jednorazowy. Pozwala na pomniejszenie kwoty, tylko jeden raz.
7. Po jednorazowym wpisaniu Kodu podczas składania zamówienia Karta staje się bezużyteczna i nie można przeprowadzać za jej pomocą żadnych transakcji.
8. Karta wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty przez jej Nabywcę lub Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
9. Nabywca Karty ma obowiązek poinformować okaziciela, któremu Karta została przekazana do użytkowania o sposobie korzystania z Karty i warunkach niniejszego regulaminu.
10. W przypadku dokonania zakupu na kwotę wyższą niż ta podana na Karcie Podarunkowej, Nabywca zobowiązuje się, na dopłacenie brakującej kwoty.
11. Dostępne na Karcie środki pieniężne (równowartość środków pieniężnych) nie podlega oprocentowaniu.
12. Karta nie jest akceptowana w bankomatach, a tym samym nie stwarza możliwości wypłaty gotówki.
13. Karta nie jest akceptowana, jako narzędzie do przeprowadzania płatności internetowych.
14. Karta nie może być używana do realizacji poleceń zapłaty oraz płatności za zlecenia stałe.
15. Środki niewykorzystane na Karcie po upływie jej terminu ważności stanowią przychód Wydawcy.
16. Nabywca Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed jej utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.
17. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
18. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach:
     - upływ terminu ważności,
     - brak technicznej możliwości realizacji Karty w przypadkach niezawinionych przez Wydawcę.
19. O wszelkich zmianach regulaminu Wydawca karty będzie informować poprzez udostępnienie regulaminu w swoim sklepie internetowym www.alletime.pl. Zmieniony regulamin będzie miał zastosowanie do Użytkowników, którzy otrzymali Kartę od Wydawcy po opublikowaniu zmienionego regulaminu, co oznacza, że Użytkownika obowiązuje regulamin obowiązujący w chwili otrzymania Karty od Wydawcy.